توجیه اقتصادی بام سبز (Roof Garden)

خانه / بام سبز / توجیه اقتصادی بام سبز (Roof Garden)

متراژ بام، در مقایسه با کل متراژ ساختِ ساختمان معمولاً نسبت کمی است. معماری بام سبز نیز اصولاً به گونهای است که بر اساس بهرهوری زیاد از متراژ مورد استفاده طراحی میشود.

با این فرضیات اصولاً هزینه انجام شده بابت ساخت متراژ نه چندان زیادی از ساختمان به عنوان بام سبز به تناسب بهرهوری و امکاناتی که از آن حاصل میشود، مقرون بهصرفه خواهد بود.

هزینه اجرای بام سبز برای ساختمانهای آپارتمانی، بطور متوسط بین ۲ تا ۷ درصد به هزینههای ساخت آن ساختمان اضافه میکند؛ در حالی که در فروش همان ساختمان، وجود این فضا بیش از ۱۰ درصد افزایش فروش را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر نکتهای که امروزه در بازار لوکس ساختمان سازی ایران علاوه بر جزئیات اجرایی در داخل واحدها و نما، تاثیر مستقیم در روند فروش دارد، مشاعات آن ساختمان است.

در این مقوله نقش بام سبز و وجود آن در یک ساختمان با مشخصات و کیفیت عالی، با توجه به کم نظیر بودن آن، خوش فروش شدن ساختمان، آن هم در بازاری که معمولا عرضه در آن بیشتر از تقاضا است را در پی دارد.

یکی دیگر از معضلات مشاعات ساختمانها هزینه شارژ و نگهداری آنها میباشد.با اجرای سیستم بام سبزِ سبز هزینه انرژی برق و آب کاهش چشمگیری یافته و حتی در فصلهای بهار، تابستان و بخشی از پاییز به صفر خواهد رسید.

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید

Call Now Button